Προώθηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων από τα πιστωτικά ιδρύματα
Νέοι υγιείς οροί ανταγωνισμού θωρακίζουν την προστασία του καταναλωτή αναφορικά με τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω των τραπεζών!
   Νόμος 4038/2012
Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. Αρθρο 3. Επείγουσες ρυθμίσεις για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών
   Νόμος 3758/2009
Νόμος 3758/2009 (ΦΕΚ 68/Α/5.5.2009) - Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις
   Κ.Υ.Α. Ζ1-699/2010 ΦΕΚ (917/Β/23.06.2010)
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στην
   Οδηγία 2008/122/ΕΚ
Για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.
   N. 3844/2010
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.
   Νόμος για την ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων 
Νόμος 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/03.08.2010) - Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις.
   3862 (ΦΕΚ 113Α/13.7.2011)
Υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.
   Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες- Τράπεζα της Ελλάδος
   Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες- Ελληνική Ένωση Τραπεζών