Α.Δ. 1/2010 Επισήμανση επίχρυσων, επάργυρων και συναφών αντικειμένων 
   Έλεγχος Κομίστρου 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν. 1214/1981, ΦΕΚ 286 Α & ΑΡ. 8923/861/2010 ΚΥΑ, ΦΕΚ 394 Β) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
   Υ.Α. 3669/194/2011
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2009/48/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών
   Υ.Α. 36873/2007
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων
   Κ.Υ.Α. Ζ3-3043 - Ονομασίες των υφανσίμων ινών 
Ονομασίες των υφανσίμων ινών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2008/121/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009 και 2009/121/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2009 περί των ονομασιών των υφανσίμων.
   Συνήγορος του Καταναλωτή- Εθνική νομοθεσία
   Συνήγορος του Καταναλωτή- Ευρωπαϊκή νομοθεσία
   Συνήγορος του Καταναλωτή- Νομολογία