Οι οικονομικού αντικειμένου δράσεις που αναπτύσει το Σωματείο "Καταναλωτική Συνείδηση"  ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές.

Η  «Καταναλωτική Συνείδηση» είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ο σκοπός της είναι η προστασία του καταναλωτή και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Ιδρύθηκε στις 10-03-2006.

Η «Καταναλωτική Συνείδηση» μέσα από τις κοινωνικές της δραστηριότητες επιδιώκει:

1. Την προστασία της υγείας και ασφάλειας του καταναλωτή.

2. Την ενημέρωση, εκπαίδευση και σωστή πληροφόρηση του.

3. Την εκπροσώπηση του στα όργανα, τα οποία παίρνουν αποφάσεις που τον αφορούν, καθώς και στη δικαιοσύνη, μέσω συλλογικών αγωγών και άλλων μέσων.

4. Την βελτίωση της ποιότητας (υγιεινής, ασφαλούς χρήσης, ανθεκτικότητας ) των καταναλωτικών προϊόντων καθώς και των παρεχομένων υπηρεσιών.

5. Τον έλεγχο κόστους και τιμής των προϊόντων.

6. Τον έλεγχο και περιορισμό της παραπλανητικής διαφήμισης.

7. Την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος,       και τέλος

8. Τη γενικότερη προώθηση των συμφερόντων του καταναλωτή.